Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme 2017

Me date 7 Dhjetor 2017 u mblodh asambleja e pergjithshme e zakonshme.

Mbeshtetur ne statutin e FSHA-se ku krahas asamblese zgjedhore zhvillohet dhe asambleja e zakonshme vjetore.
Rendi i dites se asamblese perbehej nga keto pika:

  1. Verifikimi i perberjes se mbledhjes.
  2. Raporti i Presidentit.
  3. Miratimi i raportit te aktiviteteve te K.E-se.
  4. Miratimi i raportit financiar.
  5. Miratimi i veprimtarive financiare per vitin pasardhes.
  6. Zgjedhjet per cdo vend vakant.
  7. Shqyrtimi i propozimeve per amendamentet ne statutin e FSHA-se.
  8. Disktutime nga anetaret per ceshtje te tjera.

Presidenti z. Gjergj Ruli paraqiti raportin e tij,ku vleresoi per punen e tyre trajneret,klubet dhe sportistet per vitin 2017.
Gjithashtu Sekretari i FSHA-se z. Nikolin Dionisi paraqiti raportin teknik te aktiviteteve te zhvilluara gjate vitit,ku u shoqerua me pas edhe me raportin financiar nga shefi i finances z. Igli Binjaku.

I pranishem ishte dhe z. Arjan Konomi Drejtor i Politikave dhe Strategjive te Zhvillimit te Arsimit,Sportit dhe Rinise, perfaqesues i Ministrise se Arsimit dhe Sportit i cili prezantoi dhe ligjin e ri te sportit si dhe disa orientime te MASR per federatat,klubet dhe shoqatat per vitin 2018 edhe ne vazhdim.
Ne kete asamble u aprovua dhe projekt kalendari dhe projekt buxheti per vitin 2018 ku do te jete MASR qe do te vendosi shumen per fondin GRAND per vitin 2018.

Me poshte keni disa foto nga asambleja.